Projekt sufinancira Europska unija iz kohezijskog fonda / Ulaganje u vašu budućnost

NAZIV PROJEKTA KORISNIKA I PARTNERA

Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Daruvar

 


KORISNIK: Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
PARTNER U PROJEKTU: Grad Daruvar

Projekt “Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Daruvar” sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U cilju podizanja kvalitete života te ispunjavanja obveznih standarda Europske Unije vezanih uz gospodarenje vodama potrebna su velika ulaganja u vodnokomunalni sektor s naglaskom na veća naselja (aglomeracije) sukladno obvezama iz Plana provedbe vodnokomunalnih direktiva. Sukladno Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda definirana je obveza izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na 281 aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES s rokom završetka svih radova do 2023. godine uz prijelazne rokove do 2018. i 2020. godine ovisno o veličini aglomeracije i osjetljivosti prijemnika.

Područje projekta Aglomeracija Daruvar obuhvaća područje Grada Daruvara.

Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je, kao Korisnik projekta, u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje od 2007. – 2013. godine, za projekt „”Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Daruvar”, s Ministarstvom poljoprivrede kao posredničkim tijelom razine 1  i Hrvatskim vodama, kao posredničkim tijelom razine 2, dana 29.12.2014. godine, potpisao:

 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – 2.1.11-0056
 • Ugovor o partnerstvu broj 115/2014/VČ

Po provedenim postupcima javne nabave, Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je sa zajednicom ponuditelja LINEAL d.o.o. (SI-Maribor), TDC ZT-GmbH (A-Furstenfeld), Lugitsch und Partner Zivilltechniker GmbH (A-Feldbach), Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Proplus d.o.o. (SI-Maribor) i DK-PROTIM d.o.o. (SI-Maribor), dana 01.06.2015. g. sklopio Ugovor za usluge izrade projektne dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Daruvar u vrijednosti od 900.000,00 kuna (bez PDV-a) dok je Ugovor za usluge izrade idejnih i glavnih projekata građevina dijela EU projekta UPOV, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Daruvar sklopljen sa zajednicom ponuditelja Hidro consult d.o.o. i Dippold&Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. u vrijednosti 2.162.931,00 kuna (bez PDV-a).

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je ZAŠTITA OKOLIŠA.

Cilj projekta je proširenje sustava i povećanje broja priključaka na sustav te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno usklađenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadne vode s dokumentima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije sa svrhom unapređenja komunalne usluge, zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi.

Projekt obuhvaća izradu tehničke i projektne dokumentacije, dokumentacije za nadmetanje te promidžbu i vidljivost projekta sufinanciranog iz fondova Europske unije.

Planira se izrada studijske i projektne dokuemntacije za proširenje sustava prikupljanja i transport otpadnih voda grada Daruvara na okolna naselja. Predloženim rješenjima predviđa se proširenje postojećeg sustava odvodnje na naselja Donji Daruvar, Vrbovac, Doljani, Gornji Daruvar i Ljudevit selo, te sanacija/rekonstrukcija oštećenih i/ili vodopropusnih dionica postojećih kanala kao i rekonstrukcija hidraulički opterećenih dionica postojećih kanala i postojećih preljeva na sustavu u gradu Daruvar.

Planirani radovi:

 • rekonstrukcija postojećih kolektora (11,2 km) te izgradnja spojnih cjevovoda (868 m) za retencijske bazene (600 m)
 • izgradnja kolektora ukupne duljine 34,9 km
 • izgradnja objekata na sustavu odvodnje (15 crpnih stanica, 3 retencijska bazena)
 • izgradnja i rekonstrukcija 13 kišnih preljeva
 • rekonstrukcija 17.860 m postojećih vodoopskrbnih cjevovoda
 • uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (III. stupanj pročišćavanja, 18.200 ES)

Izvršene su sljedeće aktivnosti:

TEHNIČKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

 • Geodetske podloge
 • Izrada i kalibracija hidrauličko matematičkog modela (rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava)
 • Geodetski projekti
 • Elaborati nepotpunog izvlaštenja
 • Idejni projekti mreže sustava vodoopskrbne s ishođenom lokacijskom dozvolom
 • Idejni projekti sustava odvodnje i objekata sustava odvodnje s ishođenom lokacijskom dozvolom
 • Idejni projekt tehnologije kondicioniranja vode (oprema uređaja za kondicioniranje pitke vode)
 • Idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ishođenom lokacijskom dozvolom
 • Glavni projekti mreže sustava vodoopskrbe
 • Glavni projekti sustava odvodnje i objekata sustava odvodnje
 • Glavni projekt tehnologije kondicioniranja vode (oprema uređaja za kondicioniranje pitke vode)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:

 • Za nabavu usluga nadzora (radna verzija)
 • Za nabavu opreme (radna verzija)
 • Za nabavu radova – mreža – uređaj za kondicioniranje vode (radna verzija)
 • Za nabavu radova – UPOV (radna verzija)

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST:

 • distribucija letaka
 • internet stranica

VRIJEDNOST I FINANCIRANJE PROJEKTA

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je do 3.488.974,91 kuna (bez PDV-a), od čega sufinanciranje iz Kohezijskog fonda iznosi 85%, dok će preostali dio od 15% sufinancirati korisnik Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o..

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

29.12.2014.-30.06.2017.

Kontakt

OBRAZAC ZA KONTAKT:


KONTAKNA OSOBA:


Vlatko Čarapović, Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.


+ 385 43 440 774

U koliko imate pitanja vezano za projekt monžete nam poslati mail.

GALERIJA